İnsan Hakları Eylem Planı ve Çocuk

İncil’den aldığı “Çocuğunu seven, onu cezalandırdı” ifadesiyle, kendisi şüpheli oldu.
15 Nisan 2021
Cevat Sargın Ve Diğerleri Başvurusu
7 Mayıs 2021
İçersinde çocuklarla ilgili çok fazla planlamanın bulunduğu “İnsan Hakları Eylem Planı”na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

 İNSAN HAKLARI EYLEM PLANININ UYGULANMASI VE İZLENMESİGenel olarak Eylem Planı’nda yer verilen toplam 393 faaliyetin 285’i süreli,108’i ise niteliği gereği sürekli olarak öngörüldü. 285 süreli faaliyetten 1 ay içinde 6, 3 ay içinde 40, 6 ay içinde 84, 1 yıl içinde 131, 2 yıl içinde ise 24’ünün gerçekleşmesi hedefleniyor. Böylece Eylem Planında öngörülen süreli faaliyetlerin yüzde 90’ından fazlasının 1 yıl içinde uygulamaya geçmesi amaçlanıyor.

 

1 AY İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER

 • Kapalı ceza infaz kurumlarındaki çocukların ziyaretçileri ile tüm görüşmeleri “açık görüş” şeklinde yapılacak.
 • Çocuk hükümlülere “aile görüşü” imkanı gelecek.
 • Adli yardıma başvuru formları oluşturulması ve e-Devlet üzerinden başvuru imkanı sağlanacak.
 • Hükümlü ve tutukluların, ziyaret listesinde yer alan kişileri değiştirebilme imkanı verilecek.
 • Engelli hükümlü/tutukluların ziyaretlerini bir refakatçi eşliğinde ya da açık görüş şeklinde yapabilme imkanı tanınacak.
 • Hükümlü/tutuklu anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların, yakınlarına ve annesine açık görüş sırasında teslimi sağlanacak.

 

3 AY İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN BAZI FAALİYETLER

 • Sulh ceza hâkimliği kararlarına dikey itiraz usulü getirilecek.
 • Katalog suçların kapsamı daraltılacak.
 • Katalog suçlar bakımından somut delile dayanma şartı getirilecek.
 • Adli kontrol tedbirlerine üst süre sınırı getirilecek ve belirli aralıklarla incelenecek.
 • “Konutu terk etmeme” adli kontrol tedbirinde geçen sürenin, sonuç cezanın infazından mahsubu sağlanacak.
 • Eşe karşı işlenen suçlarda ağırlaştırıcı sebep boşanmış eşi de kapsayacak.
 • Tek taraflı ısrarlı takip fiilleri suç olarak tanımlanacak.
 • İdari yargıda gerekçeli karar otuz gün içinde yazılacak.
 • İdareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme süresi 60 günden 30 güne indirilecek.
 • Vergi suçları için etkin pişmanlık ve zincirleme suç hükümleri uygulanacak.
 • İletişimin tespiti ve dinlenmesi yoluyla elde edilen kayıtlar beraat kararı verilmesi halinde yok edilecek.
 • Görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin sorunların makul sürede çözümüne ilişkin tedbirler alınacak.
 • Çocuklar hakkındaki davalar ile istinaf ve temyiz incelemeleri öncelikli olarak görülecek.
 • Hâkim ve savcıların terfi sistemleri objektif performans kriterleri doğrultusunda yeniden belirlencek.
 • Hâkim ve savcı adayları ile avukat stajyerlerine Anayasa Mahkemesi’nde staj imkânı sağlanacak.
 • Kişi özgürlüğü ve güvenliğine ilişkin mevzuat gözden geçirilecek.
 • Müdafiyle görüşme hakkını kısıtlayan hükümler gözden geçirilecek.
 • Adliyelerde ifade alma işlemlerinin 7 gün 24 saat yapılabilmesi sağlanacak.
 • Hâkim, savcı ve kamu görevlileri için sosyal medya etik ilkeleri düzenlenecek.
 • Danıştay nezdinde UYAP üzerinden dava açılabilecek.
 • UYAP sisteminde Bilirkişi Görevlendirme Rehberi hazırlanacak.
 • Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara kendi dini bayramlarında ilave imkânlar sağlanacak.
 • Sulh ceza hâkimliklerinin, idari yaptırım kararlarına karşı yapılan başvurularda ihtisaslaşmaları sağlanacak.

 

6 AY İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN BAZI FAALİYETLER

 • Hâkim ve savcılar için coğrafi teminat sağlanacak.
 • Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilebilmek için 45 yaş şartı getirilecek.
 • Yargı mensuplarına sürekli ve zorunlu eğitim getirilecek.
 • Adalet Bakanı’nın, hâkimleri başka bir yargı çevresinde geçici olarak yetkilendirebilmesine ilişkin hüküm kaldırılacak.
 • Uzun yargılama ve gerekçesizlik nedenler hâkimlerin terfi ve disiplin incelemelerinde dikkate alınacak.
 • Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması yükseltilecek.
 • Şiddet mağduru kadınlara avukat tayin edilecek.
 • Çocuk mahkemelerindeki duruşma salonlarının çocuk dostu olacak şekilde tasarlanması, duruşmalara cübbesiz katılım sağlanacak.
 • Spor tahkim kurullarının yapısı güncellenecek.
 • İnsan ticaretine ilişkin suçlar gözden geçirilecek.
 • İstinaf ceza dairelerine, kararların gerekçesiz olması ve savunma hakkının kısıtlanması hallerinde bozma yetkisi tanınacak.
 • Bozma kararı verilen dosyaların, öncelikle ve ivedilikle görülmesi sağlanacak.
 • İdari davaya katılanların tek başına kanun yoluna başvurabilmesi sağlanacak.
 • Avukatların tasdik ettikleri belgelerin, adli ve idari merciler tarafından işlemlere esas alınması sağlanacak.
 • Müdafinin dosya inceleme yetkisine yönelik kısıtlama kararlarına üst süre sınırı getirilecek.
 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve müsadere kurumu gözden geçirilecek.
 • Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hükümler gözden geçirilecek.
 • Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları’nın yapısı güncellenecek.
 • Borçluya haczedilen malını satma imkânı getirilecek.
 • İcra takip sürecinde taraflara yansıyan maliyetler azaltılacak.
 • Tapu siciline konulan kamusal kısıtlamaların elektronik ortamda erişime sunulması sağlanacak.
 • Hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesinin ihdası sağlanacak.
 • Çalışanlara kendi dini bayramlarında izinli sayılma imkânı sağlanacak.
 • Hükümlü ve tutukluların açık görüş sürelerinin uzatılması sağlanacak.
 • Engelli öğrencilerin kamu yurtlarında ücretsiz barındırılması sağlanacak.
 • Hâkim ve savcıların teftiş sisteminin etkinliği attırılacak.
 • Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yeniden düzenlenecek.
 • İnsan hakları dersin, hukuk fakültelerinde zorunlu hale getirilecek.
 • Hâkim ve savcı adaylarına “Staj Eğitim Merkezi” belirlenecek.
 • Kamu hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin mevzuat düzenlemesi yapılacak.
 • Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nin bilinirliği sağlanacak.
 • Uyuşturucu suçlarında beş yıl süreli “bağımlılık takip modeli” getirilecek.
 • Ceza infaz kurumlarında anne-çocuk ünitesi oluşturulacak.
 • Adliyelerde “Halkla İlişkiler Büroları” oluşturulacak.
 • Şeffaflığın artırılması ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin Strateji Belgesi güncellenecek.
 • “E-duruşma” uygulaması yaygınlaştırılacak.
 • Finans, sendika, imar ve kamulaştırma gibi alanlar ile vergi ve bilişim suçları bakımından ihtisas mahkemeleri kurulması sağlanacak.
 • Ticari hayatın yoğun olduğu il ve ilçelerde ticaret mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar mahkemeleri kurulacak.
 • Hâkimlerin tayinlerine esas bölge sistemi yeniden düzenlenecek.
 • Yargıda belirli ünvanlı görevler için asgari kıdem şartı getirilecek.
 • Noterlik işlemlerinde dijital dönüşüm olacak.
 • Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi kurulacak.
 • Yabancılara yönelik hazırlanan şüpheli, sanık ve mağdur hakları formları yaygın dillere tercüme edilecek.

 

1 YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN BAZI FAALİYETLER

 • İşkence iddiasına dair disiplin suçlarında zamanaşımı kaldırılacak.
 • Uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden İnsan Hakları Tazminat Komisyonu nezdinde doğrudan başvuru imkânı getirilecek.
 • Bireysel başvuru sisteminin etkinliği arttırılacak.
 • Siyasi partiler ve seçim mevzuatı gözden geçirilecek.
 • Lekelenmeme hakkının kapsamı genişletilecek.
 • Mahkeme temelli aile arabuluculuğu müessesesi oluşturulacak.
 • Adli kontrol tedbirleri yönünden tazminat imkânı sağlanacak.
 • Denetimli serbestlikle cezanın infazında nispi uygulama getirilecek.
 • Özel infaz usullerinin kapsamı genişletilecek.
 • Engellilik, hastalık veya kocama hallerinde cezanın denetimli serbestlik altında infazının kapsamı genişletilecek.
 • Gayrimenkul satış sözleşmeleri noterliklerde yapılabilecek.
 • İstinaf ve temyiz süreleri kararın tebliğinden sonra başlayacak.
 • Özel hukuk tüzel kişileri bilirkişilik yapabilecek.
 • Gençlere yönelik evlilik yardımının kapsamı genişletilecek.
 • Noterlerin çalışma gün ve saatleri yeniden belirlenecek.
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun yapısı gözden geçirilecek ve BM akreditasyonu alması sağlanacak.
 • “Ceza İnfaz Kurumları İnsan Hakları İzleme Komisyonu” kurulacak.
 • “Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu” yeniden yapılandırılacak.
 • Türkiye Adalet Akademisi yeniden yapılandırılacak.
 • Seri ve basit yargılama usullerinin kapsamı genişletilecek.
 • Kamu İhale Mevzuatı gözden geçirilecek.
 • Kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesak hale getirilecek.
 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların kapsamı genişletilecek.
 • Kabahatler Kanunu’nda öngörülen başvuru ve itiraz yollarının etkinliği arttırılacak.
 • Basın, yayın ve internet yoluyla işlenen suçlarda muhakeme şartı olan süreler gözden geçirilecek.
 • İfade hürriyetine ilişkin mevzuat gözden geçirilecek.
 • Din hürriyetine ilişkin mevzuat gözden geçirilecek.
 • Ayrımcılık ve nefret suçuna ilişkin Türk Ceza Kanunu’nda yeni bir düzenleme yapılacak.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, Avrupa Birliği standartları ile uyumlu hale getirilecek.
 • Acele kamulaştırmaya ilişkin hükümleri de içerecek şekilde Kamulaştırma Kanunu gözden geçirilecek.
 • Kamulaştırmasız el atma gibi müdahalelere karşı valilikler nezdinde idari bir başvuru yolu getirilecek.
 • Kamu idarelerinin taraf olduğu aynı nitelikteki uyuşmazlıklarda “pilot dava” usulü getirilecek.
 • Gayrimüslim cemaat vakıflarına ilişkin Vakıflar Yönetmeliği’nde düzenleme yapılacak.
 • Elektronik tebligat uygulaması yaygınlaştırılacak.
 • Havalimanlarında 7 gün 24 saat adliye uygulaması yaygınlaştırılacak.
 • İcra dairelerinde kâğıtsız ofis ortamına geçilecek.
 • Aile ve çocuk mahkemelerinin müstakil bir kampüs içinde bulunacağı yeni bir adliye mimarisi modeli yapılacak. 
 • İnsan Hakları Araştırma Bursu sağlanacak.

 

2 YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN BAZI FAALİYETLER

 • Ticari sırra ilişkin düzenleme hayata geçirilecek.
 • Yatırım ombudsmanlığı getirilecek.
 • Toplanma hürriyetine ilişkin mevzuat gözden geçirilecek.
 • Yargı, icra ve noter harç ve masrafları sadeleştirilecek.
 •  “Mahkeme uzmanı” istihdamına yönelik çalışmalar yapılacak.
 • Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocukların ilk defa işledikleri fiillerin soruşturmaya konu edilmemesi sağlanacak.
 • Hukuk fakültelerinde öğrenim süresi beş yıla çıkartılacak.
 • İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi uygulamasından kaynaklı mağduriyetler giderilecek.

 

SÜREKLİ NİTELİKTEKİ BAZI FAALİYETLER

 • Hukuk fakültesi mezunlarının adli kollukta istihdamı sağlanacak.
 • Mevzuat ya da uygulamadan kaynaklı aksaklıkların Ceza Hukuku Bilim Komisyonu görüşleri dikkate alınarak sürekli izlenmesi sağlanacak.
 • Ceza infaz kurumlarında kampüs kütüphaneleri kurulacak.
 • Sivil toplum kuruluşlarıyla periyodik görüşmeler yapılması sağlanacak.
 • Tutuklama ve adli kontrol tedbirlerine ilişkin olarak sulh ceza hâkimleri ve savcılara düzenli olarak eğitim verilecek.
 • Kamu görevlileri hakkında rücu ve disiplin işlemlerinin etkili yürütülmesi sağlanacak.
 • Çevrimiçi çocuk istismarı fiilleri ile etkili mücadele edilmesi sağlanacak.
 • Mülki idare amirleri ve kamu yöneticilerine insan hakları eğitimi verilecek.
 • Kamuda kadın istihdamı arttırılacak.
 • İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde insan hakları dersleri yaygınlaştırılacak.
 • Abonelik sözleşmelerine ilişkin güvence bedeli hakkında yeni düzenleme getirilecek.

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver