1.Akademide Çocuk Hakları Ağı

Akademide Çocuk Hakları Ağı, çocuk hakları alanında, akademide eğitim/öğretimde müfredat çalışmaları, alanda niteliksel bilimsel bilgi üretiminin arttırılması, ulusal ve uluslararası araştırma faaliyetleri ile yasa koyucu ve karar alıcıların bu alanda üretilen bilimsel bilgilerden yararlanabilmelerinin kolaylaştırılması yoluyla uygulama alanında faaliyet gösteren bir platformdur.

2019 yılında, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, Bilkent Üniversitesi Uluslararası Çocuk Merkezi, Giresun Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama Ve Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Merkezi ve Özyeğin Üniversitesi Disiplinlerarası Çocuk Hakları Laboratuvarının katılımı ile çalışmaya başlamıştır.

Çocuk hakları alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerinde ortaklaşma imkanlarını aramak ve deneyim paylaşımı gerçekleştirmek Avrupa’da çocuk hakları alanında faaliyet gösteren akademik merkezlerle işbirlikleri oluşturmak amaçlanmaktadır. Orta vadede, uluslararası işbirliğiyle bu alanda ortak bir uluslararası yüksek lisans programı düzenlemek hedeflenmektedir. Özyeğin Üniversitesi Ağ toplantılarında ev sahipliği yapmakta ve Laboratuvar, Ağ’ın sekreteryasını yürütmektedir.

www.akademidecocukhaklari.com
2.Çocuk Dostu Yargılamaya Doğru

Bu çalışma ile Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen Çocuk Dostu Adalet Rehberi’nin ölçüt olarak kabul edildiği çocuk dostu yargılama perspektifinden, çocukları ilgilendiren veya etkileyen yasal süreçler ve yargılamada mevcut durumun mesleki olarak ortaya konması, bu konuda çözüm önerileri ve akademinin yargılama öncesi, sırası ve sonrasında çocuk dostu yargılamanın tam olarak hayata geçirilmesi için işbirliği imkanları aranması ve bir Forum oluşturulması amaçlanmıştır. Atölye, 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Türkiye Barolar Birliği, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Kırklareli, Konya, İstanbul, İzmir, Trabzon Baroları Çocuk Hakları Komisyonlarının katılımı gerçekleştirilmiştir. Atölye sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu baroların çocuk hakları komisyon ya da merkezleri üyesi avukatlar için 2020 yılında çocuk dostu yargılama konusunda sertifikalı eğitim çalışması yapılması öngörülmektedir.

3.Çocuk Hakları Eğitim Çalışmaları

Çocuk hakları eğitim çalışmaları, çocuklarla doğrudan veya dolaylı olarak çalışan meslek grupları, kurum ve kuruluşlar için teorik genel çerçeve ve eğitimin talep edildiği alana özgü konuları içeren eğitim çalışmaları yürütülmektedir.

4.Ad Hoc İşbirlikleri

Uygulamayı dönüştürücü ad hoc işbirlikleri; çocuk yararına aykırı bir uygulamayı dönüştürmek için akademi-meslek kuruluşları işbirliği ile belirli sorunun çözümüne yönelik kanun değişikliği ve uygulamayı dönüştürücü ortak çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu işbirliği teklifi Lab. tarafından olabileceği gibi kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından da gelebilecektir.

5.Çocuklarla İlgili Kararlar

Çocuk haklarına ilişkin uluslararası önemli mahkeme kararlarının Türkçe’ye kazandırılması ve ulusal kararların derlenmesi gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

2020 Faaliyet Raporu - PDF